Thời khóa biểu số 27 ( Áp dụng từ ngày 23/3/2020)

Cập nhật thời khóa biểu tuần 27 cho thầy cô và học sinh
                           THỜI KHÓA BIỂU SỐ 27
                   ( Quay ngang điện thoại để xem hết)     
 
THỨ
TIẾT
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3
2 1 Toán - P.Thủy Sử - P.Thảo Văn - P.Mai Toán - B.Dũng Địa - Chung Lý - Ngân Văn - Thúy Tin - P.Anh Văn - Hoạt Văn - P.Uyên
2 Địa - Chung Sinh - L.Na GDCD - N.Thảo Sử - P.Thảo Văn - N.Liên NNgữ - Đợi Văn - Thúy Toán - Trình Văn - Hoạt Lý - V.Hoa
3 Văn - Hoạt Lý - Ngân Văn - P.Mai Văn - N.Liên Toán - B.Dũng Toán - Khuyến Văn - Thúy Lý - V.Hoa NNgữ - P.Liên Sinh - L.Na
4 Văn - Hoạt Văn - N.Liên Lý - Ngân NNgữ - Yến Toán - B.Dũng Toán - Khuyến Toán - B.Hoa Hoá - Tr.Lan NNgữ - P.Liên NNgữ - Đ.Thảo
5 NNgữ - Đợi Thể - Q.Hòa NNgữ - Hằng Văn - N.Liên Toán - B.Dũng Toán - Khuyến Lý - Ngân Sinh - C.Cường NNgữ - P.Liên NNgữ - Đ.Thảo
3 1 Sinh - L.Na Toán - B.Dũng Sử - Huyền NNgữ - Yến CNghệ - B.Huyền Văn - N.Liên Văn - Thúy Văn - P.Uyên Sử - P.Thảo Lý - V.Hoa
2 NNgữ - Đợi Toán - B.Dũng Sử - Huyền Hoá - N.Linh NNgữ - Yến Địa - Duy Văn - Thúy Địa - Chung NNgữ - P.Liên Tin - P.Anh
3 Hoá - N.Linh NNgữ - Hằng Văn - P.Mai Văn - N.Liên Sinh - B.Huyền Sử - Huyền Địa - Chung Toán - Trình GDCD - N.Thảo Toán - N.Mai
4 Lý - Ngân NNgữ - Hằng Văn - P.Mai Văn - N.Liên Toán - B.Dũng Sử - Huyền Hoá - N.Linh Toán - Trình Lý - V.Hoa Toán - N.Mai
5 Thể - Q.Hòa NNgữ - Hằng Văn - P.Mai Văn - N.Liên Hoá - N.Linh Lý - Ngân CNghệ - B.Huyền Toán - Trình Thể - Đ.Cường Toán - N.Mai
4 1 Văn - Hoạt NNgữ - Hằng Hoá - N.Linh NNgữ - Yến Toán - B.Dũng NNgữ - Đợi Tin - Lệ Toán - Trình Địa - Hoa Sinh - L.Na
2 Sử - P.Thảo Hoá - N.Linh Văn - P.Mai Tin - Lệ GDCD - N.Thảo Văn - N.Liên Sinh - B.Huyền NNgữ - Đ.Thảo Tin - P.Anh Hoá - Tr.Lan
3 Toán - P.Thủy Văn - N.Liên Tin - Lệ Toán - B.Dũng NNgữ - Yến Hoá - N.Linh GDCD - N.Thảo Văn - P.Uyên Văn - Hoạt NNgữ - Đ.Thảo
4 Toán - P.Thủy Văn - N.Liên Lý - Ngân Toán - B.Dũng NNgữ - Yến Tin - Lệ NNgữ - Đợi Văn - P.Uyên Văn - Hoạt NNgữ - Đ.Thảo
5 Toán - P.Thủy Văn - N.Liên Thể - Q.Hòa Toán - B.Dũng NNgữ - Yến NNgữ - Đợi Hoá - N.Linh Văn - P.Uyên Văn - Hoạt NNgữ - Đ.Thảo
5 1 Toán - P.Thủy Địa - Chung Toán - B.Dũng CNghệ - B.Huyền Lý - Ngân Hoá - N.Linh Thể - Q.Hòa Toán - Trình Lý - V.Hoa CNghệ - Phong
2 Toán - P.Thủy Văn - N.Liên Hoá - N.Linh Toán - B.Dũng NNgữ - Yến CNghệ - B.Huyền NNgữ - Đợi NNgữ - Đ.Thảo CNghệ - V.Anh GDCD - Soán
3 Văn - Hoạt Toán - B.Dũng NNgữ - Hằng Lý - Ngân Văn - N.Liên NNgữ - Đợi Toán - B.Hoa Lý - V.Hoa Toán - Trình Văn - P.Uyên
4 Văn - Hoạt Toán - B.Dũng NNgữ - Hằng Sử - P.Thảo Văn - N.Liên NNgữ - Đợi Toán - B.Hoa Sinh - C.Cường Toán - Trình Văn - P.Uyên
5 Văn - Hoạt Toán - B.Dũng NNgữ - Hằng Thể - Q.Hòa Văn - N.Liên NNgữ - Đợi Toán - B.Hoa Thể - Đ.Cường Toán - Trình Văn - P.Uyên
6 1 Tin - Lệ Văn - N.Liên NNgữ - Hằng Sinh - L.Na Lý - Ngân Toán - Khuyến Toán - B.Hoa Văn - P.Uyên Văn - Hoạt Sử - P.Thảo
2 Sử - P.Thảo Tin - Lệ Địa - Chung Lý - Ngân Sử - Q.Liên Toán - Khuyến NNgữ - Đợi GDCD - N.Thảo Toán - Trình NNgữ - Đ.Thảo
3 NNgữ - Đợi NNgữ - Hằng Toán - B.Dũng NNgữ - Yến Tin - Lệ Văn - N.Liên Sử - Q.Liên NNgữ - Đ.Thảo NNgữ - P.Liên Hoá - Tr.Lan
4 NNgữ - Đợi Lý - Ngân Toán - B.Dũng NNgữ - Yến Sử - Q.Liên Văn - N.Liên Toán - B.Hoa NNgữ - Đ.Thảo Sinh - C.Cường Toán - N.Mai
5 NNgữ - Đợi GDCD - N.Thảo Toán - B.Dũng NNgữ - Yến Thể - Q.Hòa Văn - N.Liên Sử - Q.Liên NNgữ - Đ.Thảo Hoá - Tr.Lan Văn - P.Uyên
7 1 Hoá - N.Linh Toán - B.Dũng CNghệ - B.Huyền Địa - Duy NNgữ - Yến Văn - N.Liên Lý - Ngân Hoá - Tr.Lan Sinh - C.Cường Văn - P.Uyên
2 NNgữ - Đợi CNghệ - B.Huyền NNgữ - Hằng Toán - B.Dũng Hoá - N.Linh GDCD - N.Thảo Văn - Thúy NNgữ - Đ.Thảo Hoá - Tr.Lan Toán - N.Mai
3 GDCD - N.Thảo NNgữ - Hằng Toán - B.Dũng Hoá - N.Linh Văn - N.Liên Toán - Khuyến NNgữ - Đợi Văn - P.Uyên Toán - Trình Toán - N.Mai
4 Lý - Ngân Hoá - N.Linh Toán - B.Dũng GDCD - N.Thảo Văn - N.Liên Sinh - B.Huyền NNgữ - Đợi Sử - P.Thảo NNgữ - P.Liên Địa - Chung
5 CNghệ - B.Huyền Sử - P.Thảo Sinh - L.Na Văn - N.Liên Toán - B.Dũng Thể - Q.Hòa NNgữ - Đợi CNghệ - V.Anh Toán - Trình Thể - Đ.Cường

THỨ
TIẾT
11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 12A1 12A2 12A3 12A4
2 1 Sinh - L.Na Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo Lý - V.Hoa Thể - Đ.Cường NNgữ - Đợi Toán - Khuyến TC:NNgữ - Yến Thể - Q.Hòa NNgữ - Hằng
2 Hoá - Tr.Lan Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo CNghệ - V.Anh NNgữ - P.Liên Toán - B.Hoa Văn - P.Mai NNgữ - Yến Văn - Nguyệt TC:NNgữ - Hằng
3 Văn - P.Uyên Toán - Trình Văn - N.Nga Văn - Nguyệt GDCD - N.Thảo Toán - B.Hoa TC:NNgữ - Hằng Sinh - C.Cường Hoá - Tr.Lan CNghệ - V.Anh
4 Văn - P.Uyên Toán - Trình Văn - N.Nga Toán - Th.Liên Lý - V.Hoa NNgữ - Đợi GDCD - N.Thảo Văn - Nguyệt Địa - Chung Văn - P.Mai
5 Văn - P.Uyên Toán - Trình Địa - Chung Thể - Đ.Cường Toán - Th.Liên GDCD - N.Thảo       Lý - V.Hoa
3 1 Thể - Đ.Cường Lý - Ngân Toán - Trình NNgữ - Đ.Thảo Địa - Chung Lý - Thực Văn - P.Mai Thể - Q.Hòa Sinh - C.Cường Toán - Khuyến
2 Hoá - Tr.Lan CNghệ - Phong Lý - Ngân Toán - Th.Liên Lý - V.Hoa Sinh - L.Na NNgữ - Hằng Văn - Nguyệt Toán - N.Mai Sinh - C.Cường
3 Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên NNgữ - Đ.Thảo Văn - Nguyệt Văn - N.Nga NNgữ - Đợi Lý - V.Hoa Hoá - Tr.Lan NNgữ - Yến TC:Toán - Khuyến
4 Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên NNgữ - Đ.Thảo Văn - Nguyệt Văn - N.Nga NNgữ - Đợi Sử - P.Thảo TC:Toán - Khuyến TC:NNgữ - Yến Thể - Q.Hòa
5 Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên NNgữ - Đ.Thảo Văn - Nguyệt Văn - N.Nga NNgữ - Đợi Địa - Duy Sử - Huyền Sử - P.Thảo GDCD - N.Thảo
4 1 Văn - P.Uyên NNgữ - P.Liên Tin - P.Anh Hoá - Tưởng Văn - N.Nga Sử - P.Thảo Toán - Khuyến Văn - Nguyệt CNghệ - V.Anh Văn - P.Mai
2 Lý - Ngân Văn - N.Nga Thể - Đ.Cường Địa - Hoa Hoá - Tưởng Văn - Nguyệt Thể - Q.Hòa CNghệ - V.Anh Lý - V.Hoa Địa - Chung
3 Tin - P.Anh Hoá - Tr.Lan Toán - Trình Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên Hoá - Tưởng NNgữ - Hằng Địa - Hoa Địa - Chung Lý - V.Hoa
4 Sinh - L.Na Sử - P.Thảo Toán - Trình Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên Hoá - Tưởng TC:Toán - Khuyến Địa - Hoa Văn - Nguyệt NNgữ - Hằng
5 Địa - Chung Địa - Hoa Toán - Trình Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên Thể - Đ.Cường Sinh - C.Cường Lý - V.Hoa    
5 1 Văn - P.Uyên Tin - P.Anh Sử - P.Thảo Văn - Nguyệt Sinh - L.Na NNgữ - Đợi CNghệ - V.Anh NNgữ - Yến Sinh - C.Cường NNgữ - Hằng
2 Lý - Ngân NNgữ - P.Liên Sinh - L.Na GDCD - N.Thảo Sử - P.Thảo Địa - Chung Thể - Q.Hòa Lý - V.Hoa Hoá - Tr.Lan Tin - P.Anh
3 NNgữ - P.Liên Sinh - L.Na Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo Toán - Th.Liên Văn - Nguyệt Hoá - P.Thơm Sinh - C.Cường GDCD - Soán Toán - Khuyến
4 NNgữ - P.Liên GDCD - Soán Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo Toán - Th.Liên Văn - Nguyệt Lý - V.Hoa Thể - Q.Hòa NNgữ - Yến Hoá - P.Thơm
5 NNgữ - P.Liên Hoá - Tr.Lan Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo Toán - Th.Liên Văn - Nguyệt Sinh - C.Cường Toán - Khuyến Lý - V.Hoa TC:GDCD - N.Thảo
6 1 Toán - Th.Liên NNgữ - P.Liên Toán - Trình Hoá - Tưởng Văn - N.Nga Văn - Nguyệt Tin - P.Anh TC:GDCD - Soán NNgữ - Yến Sử - Q.Liên
2 GDCD - Soán Sinh - L.Na Văn - N.Nga Toán - Th.Liên Hoá - Tưởng Toán - B.Hoa NNgữ - Hằng Hoá - Tr.Lan Văn - Nguyệt Văn - P.Mai
3 Toán - Th.Liên Toán - Trình Hoá - Tưởng Tin - P.Anh Sinh - L.Na Văn - Nguyệt TC:GDCD - N.Thảo GDCD - Soán Thể - Q.Hòa Hoá - P.Thơm
4 NNgữ - P.Liên Toán - Trình Hoá - Tưởng Sinh - L.Na Văn - N.Nga Lý - Thực Hoá - P.Thơm Toán - Khuyến TC:GDCD - Soán TC:Văn - P.Mai
5 NNgữ - P.Liên Thể - Đ.Cường Lý - Ngân Hoá - Tưởng Tin - P.Anh CNghệ - V.Anh     Toán - N.Mai NNgữ - Hằng
7 1 Toán - Th.Liên Toán - Trình CNghệ - V.Anh Sử - P.Thảo NNgữ - P.Liên Sinh - L.Na NNgữ - Hằng Tin - P.Anh TC:Văn - Nguyệt Địa - Chung
2 CNghệ - V.Anh Lý - Ngân Toán - Trình Văn - Nguyệt NNgữ - P.Liên Tin - P.Anh Văn - P.Mai Toán - Khuyến NNgữ - Yến Sinh - C.Cường
3 Sử - P.Thảo Văn - N.Nga Sinh - L.Na NNgữ - Đ.Thảo Toán - Th.Liên Toán - B.Hoa TC:Văn - P.Mai TC:Văn - Nguyệt Tin - P.Anh Thể - Q.Hòa
4 Văn - P.Uyên Văn - N.Nga NNgữ - Đ.Thảo Sinh - L.Na CNghệ - V.Anh Toán - B.Hoa Địa - Duy NNgữ - Yến Toán - N.Mai Toán - Khuyến
5 NNgữ - P.Liên Văn - N.Nga GDCD - N.Thảo NNgữ - Đ.Thảo Toán - Th.Liên Toán - B.Hoa Toán - Khuyến NNgữ - Yến TC:Toán - N.Mai            


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây